1 Naam instelling

Vermeulen Brauckman Stichting

2 RSIN / KvK

RSIN/fiscaal nummer: 8120.12.495
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 41214391

3 Contactgegevens

Postbus 15
1000 AA  Amsterdam
E-mail: info@vermeulenbrauckman.nl

4 Doelstelling

De Vermeulen Brauckman Stichting heeft als doel: “Het bevorderen en financieel ondersteunen van initiatieven van personen en instellingen gericht op de ontsluiting van de Bijbel in het Nederlands taalgebied”. Zie ook de doelstelling op deze site.

5 Beleidsplan

De hoofdlijnen van het beleidsplan vindt u onderaan deze pagina, aangevuld met een verslag van werkzaamheden in 2021.

6 Samenstelling van het bestuur en beloningsbeleid

 • De heer Stevo (drs. S.) Akkerman
 • De heer Martien (prof. dr. M.E). Brinkman (voorzitter)
 • De heer Bert (drs. B.A.) Endedijk (secretaris/penningmeester)
 • Mevrouw Marcha van den Hurk
 • De heer Wilfred (drs. W.J.J.) Kemp
 • Mevrouw Danielle Meyer (lid leescommissie)
 • De heer Tom (drs. T.) Mikkers (lid leescommissie)
 • Mevrouw Caroline (prof. dr. C.H.C.M) Vander Stichele
 • De heer Dirk (ir. D.E.J.) Vermeulen
 • De heer Onno (dr. O.K.) Zijlstra

De leden van het bestuur worden niet gehonoreerd; er is geen vacatiegeld; gemaakte reiskosten worden vergoed.

7 Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het subsidiëren van vernieuwende projecten die in overeenstemming zijn met de doelstelling. Zie ook onder projecten op deze site.

8 Financiële verantwoording

Verkorte jaarrekening 2021 (PDF)

Hoofdlijnen van het beleidsplan

Doelstelling
Het beleidsplan van de Vermeulen Brauckman Stichting (VBS) kan in feite in één zin worden samengevat: de stichting stelt zich tot taak de in de statuten genoemde doelstelling zo getrouw mogelijk vorm te geven. Die doelstelling luidt: Het bevorderen en financieel ondersteunen van initiatieven van personen en instellingen gericht op de ontsluiting van de Bijbel in het Nederlands taalgebied.

Vormgeving doelstelling
Daartoe ondersteunt de VBS projecten die de culturele invloed van de Bijbel versterken en de Bijbel ontsluiten voor een breed publiek. Het gaat met name om projecten waarin de Bijbel op creatieve, artistiek verantwoorde wijze naar voren komt en clichés over de Bijbel worden doorbroken.

Samenstelling bestuur
De VBS streeft ernaar in haar bestuur zowel expertise te hebben op bestuurlijk en financieel gebied als ook op het brede culturele gebied waarop de stichting zich begeeft: de wereld van het theater, de beeldende kunst, de muziek, de film, de fotografie, etc. Voor de beoordeling van de religieuze, respectievelijk bijbelse dimensie in al deze kunstuitingen is binnen het bestuur ook ruimschoots de nodige theologische expertise aanwezig.

Financiën
Door een zorgvuldig financieel beleid streeft de stichting ernaar het beginkapitaal zoveel mogelijk in stand te houden zonder dat streven in mindering te laten komen op de royale wijze waarop jaarlijks tientallen kunstuitingen worden gefinancierd. Het vermogen van de Stichting wordt beheerd in nauw overleg met de Rabobank. Uitgangspunt is behoud van het nominale vermogen (‘neutraal profiel’). Er wordt op basis van dit profiel een terughoudend beleggingsbeleid gevoerd.

Wervingsbeleid
Wat de te ondersteunen projecten betreft, voert de stichting zowel een passief als ook een actief wervingsbeleid. Zonder dat de stichting daartoe zelf ook maar enig beleid voert ‒ afgezien van haar presentatie op de eigen website ‒ weten jaarlijks tientallen instellingen en individuele kunstenaars de weg naar de stichting te vinden. Dat is de passieve kant van het stichtingsbeleid. De actieve kant bestaat uit het bewust contact zoeken met instellingen en individuele kunstenaars die geacht worden aan de doelstelling van de stichting te beantwoorden. Zij worden actief gestimuleerd een projectaanvraag in te dienen. De stichting is voornemens de komende jaren meer pro-actief te werk te gaan binnen de netwerken van de verschillende bestuursleden.

Werkwijze
De stichting vergadert driemaal per jaar en bespreekt dan de pre-adviezen die de leescommissie ten aanzien van de aanvragen heeft uitgebracht. De Vermeulen Brauckman Stichting ontvangt jaarlijks enkele tientallen aanvragen voor subsidie die alle zorgvuldig worden beoordeeld en in de vergaderingen van het bestuur worden besproken, waarna een beslissing wordt genomen.
Het gaat hier veelal om eenmalige ondersteuningen. Daarnaast zijn er projecten/musea die gedurende enkele achtereenvolgende jaren worden gesubsidieerd (Bijbels Museum, Theoloog des Vaderlands, literair tijdschrift Liter).

Verslag van de werkzaamheden in 2021

Samenstelling van het bestuur
In 2021 is mevrouw Daniëlle Meyer aangetreden als nieuw bestuurslid, opvolger van Steven Schenk. Voor het overige waren er geen wijzigingen in het bestuur. 

Bestuursvergaderingen
Het bestuur van de Stichting heeft in 2021 vergaderd in maart, juni en oktober. Belangrijk agendapunt was steeds de beoordeling van de binnengekomen subsidieaanvragen. Deze aanvragen worden door de leescommissie, bestaande uit enkele leden van het bestuur, voorbereid en in de voltallige vergadering besproken. In een aantal gevallen werd, alvorens definitief te beslissen, om nadere informatie verzocht waarna aanvullend overleg plaatsvond.

In 2021 werden 27 projectaanvragen beoordeeld. Hiervan werden er 9 toegewezen. In vijf gevallen werd de beslissing uitgesteld omdat nadere informatieverstrekking nodig werd gevonden.

Er wordt naar gestreefd gerealiseerde projecten indien mogelijk te bezoeken. Ook in 2021 is dit gebeurd. Het bestuur wil dit contact met de aanvragende partijen de komende jaren verder versterken.

Theoloog des Vaderlands
Ook in 2021 is de Vermeulen Brauckman Stichting één van de partners in het jaarlijkse Theoloog des Vaderlands-project, waarbij we ons met name richten op de realisatie van een door de gekozen Theoloog des Vaderlands voorgedragen project.

Museum Catharijneconvent
De Stichting is in gesprek met het Museum Catharijneconvent als nieuwe partner voor een meerjarige samenwerking. Het is de bedoeling om bij te dragen aan de ontwikkeling van eigentijdse kunst in Museum Catharijneconvent in relatie tot het collectiethema Verbeelding en Interpretatie van Verhalen in de Bijbel.

Tijdschrift Liter
Liter is een tijdschrift in de sfeer van literatuur en de christelijke traditie. Alle literaire tijdschriften hebben het moeilijk en dat gold ook voor Liter. Het bestuur ontving een voorstel voor een doorstart van het tijdschrift, dat goed zou kunnen passen bij de doelstelling van de VBS. Besloten werd het tijdschrift vijf jaar lang financiële ondersteuning te bieden, met als doel het blad weer op poten te krijgen en levensvatbaar te maken.

Ontwikkeling van het vermogen
De baten uit het vermogen bedroegen in 2021 ruim € 135.000. Er werd een bedrag van ca € 55.000 aan bijdragen toegezegd. De overige kosten bedroegen ca € 10.000. Het vermogensbeheerbeleid werd onveranderd voortgezet. Zie hiervoor verder de informatie bij het punt ‘Balans en staat van baten en lasten’.

Andere zaken

 • Door de coronapandemie vonden twee van de drie vergaderingen online plaats. Waarschijnlijk is dit ook de reden dat het totaal aantal aanvragen in 2021 behoorlijk wat lager uitviel dan in 2020.
 • Tevens zorgde de coronapandemie ervoor dat aanvragers creatief moesten omgaan met de uitvoering van hun projecten, waarvan sommige ook moesten worden uitgesteld.